Dyrenes landskab (5.-10. klassetrin)

Fag:Natur og teknologi, Biologi, Geografi

Praktiske oplysninger

Varighed:3 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg eller Vandsted plantage, Hjørring
Hvornår: Tirsdage og onsdage hele året

Indhold og arbejdsform

Vi beskæftiger os med forskellige dyrs aktiviteter i landskabet, og ser på hvordan nogle dyr har tilpasset sig det aktuelle område. Gennem en tur i landskabet, set med dyrenes øjne, bevidstgøres eleverne om hvordan kultur-/naturlandskabet kan/ikke kan give dyrene de optimale livsbetingelser indenfor områderne mad, skjul og ro.
Arbejdsformen er Teori, iagttagelse, erkendelse

Primært kompetenceområde og læringsmål

Perspektivering/kommunikation.
Eleven kan perspektivere det faglige indhold i turen til omverdenen og relatere det til andre biotoper.
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold.

Eksempel på læringsmål

Eleven kan fortælle om natur i det nære og ændringer knyttet til årstiden   Eleven kan fortælle om egne erfaringer, samt anvende enkle fagord og begreber
At eleven får en viden om at færdes i naturen
At eleven får en positiv indstilling til levende organismer og hvordan man omgås dem på en etisk korrekt måde
Eleven kan give eksempler på hvordan en dyreart har tilpasset sig det økosystem, det lever i
Eleven kan forklare hvorfor mad, skjul og ro er vigtige faktorer for at dyr vil være i et givet økosystem       

 

Fagmål

Natur og teknologi:

 • Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper
 • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil
 • Kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
 • Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
 • Kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen
 • Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser
 • Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • Kende til kategorier af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr
 • Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur
 • Kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder
 • Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen

Biologi:

 • Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse
 • Beskrive udvalgte danske organismer og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr samt frøplanter og sporeplanter
 • Vurdere konsekvenser for dyr, planter og natur ved udvalgte produktionsformer, herunder konventionelle og økologiske