Oldtiden (3. - 7. klassetrin)

Fag: Primært historie, sekundært: natur og teknologi, håndværk og design samt madkundskab

Praktisk information
Varighed:
4 eller 6 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
Eleverne vil blive orien­teret i nogle af om­rådets oldtidslevn samt få prøve ar­bejdsprocesser med relation til livet i jern- og bronzealderen. Arbejdsformen er primært værkstedsarbejde

I: Værkstedsaktiviteter. Varighed 4 timer.
II: Oplæg samt tur i oldtidslandskabet +værkstedsaktiviteter. Varighed 6 timer.

Primært kompetenceområde:
Historiebrug

Læringsmål:
Eleverne vil have viden og færdigheder om arbejdsprocesser fra oldtiden og herigennem kunne forstå sammenhængen mellem fortid og nutid.

Fagmål for:

Historie

 • Kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng.
 • Udviklings- og sammenhængsforståelse.
 • Kan forbinde fortidens spor og elevernes verden og øve dem i at forbinde lokale fænomener med nationale og globale forhold og omvendt.
 • Museers og undervisnings-/oplevelsescentres udstillinger og aktiviteter.
 • Rekonstruktioner af historiske redskaber og situationer.

Natur og teknologi:

 • Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktionsprocesser fra hverdagen.
 • Beskrive menneskers levevilkår i andre kulturer set i forhold til egne levevilkår.
 • Redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskers levevilkår.
 • Give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og menneskers levevilkår.

  Håndværk og design:
 • Eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling.
 • De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse.
 • Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for herigennem at styrke oplevelsen af tillid til egne muligheder.
 • Eleverne gøres fortrolige med historiske og nutidige teknologier samt områder som arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Derved bidrager faget til deres forståelse af samspillet med vor fysiske omverden og naturen.
 • Gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering.
 • Vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel.
 • Formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur.
 • Eksperimentere med materiale, form, farve og funktion.
 • Fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet.