Insekter og andet kryb og kravl (3. - 5. klassetrin)

Fag : Natur og Teknologi og biologi

Praktisk information
Varighed : 3 timer
Sted : Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår : Tirsdage og ons­dage. Uge 18 – 43                                                       

Indhold og mål :
På en tur i området findes nyttige og skadelige insekter. Deres betydning for naturen undersøges. Der sættes navn på fangsterne og grundlæggende miljø- og biologiske begreber berøres.

Primært kompetenceområde og læringsmål :
Kommunikation. Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

Indhold og arbejdsform:
På en tur i området findes nyttige og skadelige insekter. Deres betydning for naturen undersøges.
Arbejdsformen er praktisk eksperimenterende, iagttagelse og erkendelse.

Trinmål Natur og teknologi :

 • Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper
 • Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
 • Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser
 • Kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil
 • Formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser
 • Arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning

Trinmål Biologi :

 • Redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, herunder insekter og deres udvikling fra æg til voksen
 • Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur
 • Give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed
 • Gøre rede for udvalgte græsnings- og nedbryderfødekæder
 • Give eksempler på naturpleje og naturgenopretning
 • Vurdere konsekvenser for dyr, planter og natur ved udvalgte produktionsformer, herunder konventionelle og økologiske
 • Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold