Hvad for en fugl er det? (4.-6.- klassetrin)

Fag: Natur og teknologi

Praktisk information
Varighed: 2 timer
Sted: Museumsgade 5, Hjørring eller museet i Mosbjerg
Hvornår: Alle dage i ugerne 13, 14, 15, 16, 17 og 18

Indhold og arbejdsform:
Eleverne hører kort om udvalgte fugle og deres stemmer. Efter et kikkertkursus går vi en tur i nærområderne. Vi ser og hører fuglene og finder deres redepladser. Undervejs præsenteres gode og enkle hjælpemidler til fuglebestemmelse – herunder at hente fuglestemmer via qr-kode. Ved hjemkomsten efterbehandler vi elevernes observationer.
Arbejdsformen er oplæg i grupper af 2 -3

Primært kompetenceområde og læringsmål:

  • Eleverne kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.
  • Eleverne er i stand til at bruge diverse hjælpemidler til at bestemme fuglearter.
  • Beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelser.
  • Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur.
  • Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper.
  • Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper.
  • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil.

Fællsmål

Natur/teknologi
Eleven kan udføre enkle feltundersøgel­ser i naturom­råder, herunder med digitalt måleudstyr.
Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

Eksempler på ernæringslære
Eleven kan beskrive et naturområde med fokus på fugle.
Eleven kender til fuglenes levevilkår og hurtige respons på forandringer.
Eleverne kan bruge kikkert og scanne qr-koder, når fuglene spottes, ses og høres.
Eleverne kender til fuglenes anatomi.