I lære som fisker - under overfladen på Hirtshals Museum (6. - 10. klassetrin)

Fag: Historie, Natur og teknologi. Ved udbygget forløb også biologi og geografi

Praktisk information
Varighed: 3 timer.
Sted: Hirtshals Museum.
Hvornår: Alle dage.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Kronologi og sammenhæng. Eleverne kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes Hirtshals som samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Indhold og arbejdsform:
Fra fiskerleje til moderne havne- og turistby. Efter er kort indledning om Hirtshals før og nu løser eleverne praktiske opgaver, hvor forsøg med havnebyggeri, overlevelse i koldt vand, pejling og vodbinding indgår.
Forløbet kan udbygges med særligt tilrettelagt besøg på Oceanariet. Arbejdsformen er oplæg og opgaveløsning i grupper.

Fællesmål
Historie
Kronologi og sammenhæng.
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
Natur/teknologi. Perspektivering.
Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget.
Undersøgelse.
Eleven kan gennemføre fysiologiske forsøg ved brug af enkelt digitalt måle­udstyr.

Fagmål:

Historie

Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal gøre det muligt for eleverne at kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, og hvilke der er forskellige og baggrunden herfor. Eleverne skal kunne fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

Samfundsfag

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at redegøre for hovedtræk ved udviklingen inden for den primære, sekundære og tertiære sektor. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

Geografi

Undervisningen bygger på elevernes kendskab til menneskeskabte forhold. Levevilkår er et resultat af menneskets samspil med naturen og de menneskeskabte omgivelser. Menneskers levevilkår overalt i verden er under påvirkning af hinanden, gensidigt afhængige og dermed i konstant forandring. Kulturgeografiske fænomener og aktuelle begivenheder i den nære og fjerne omverden bruges som afsæt for undervisningen. Undervisningen veksler mellem oplevelser, fortællinger, anvendelse af forskellige undervisningsmidler og aktiviteter, hvor eleverne selv er aktive og undersøgende. Undervisningen omfatter især byers udvikling, opbygning og funktioner i Danmark samt byers udvikling i sammenhæng med befolkningsudvikling.