Træer (5.- 10. klassetrin)

Fag: Primært biologi. Sekundært natur og teknologi samt historie.

Praktisk information
Varighed:
3 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg og Vandsted Plantage
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
Efter en gennemgang af hvad et træ er gås en tur i landskabet. Gennemgang af karakteristika og træernes anvendelse. Ud fra bladene bestemmes de almindeligste danske løvtræer. Om nødvendigt knyttes fotosyntesen på. Arbejdsformen er teori, feltbiologisk

Primært kompetenceområde:
Undersøgelse

Læringsmål:
Eleverne kan ud fra naturfaglige kriterier bestemme de almindeligste danske skovtræer og buske. Endvidere kan de redegøre for fotosyntesen.

Fagmål for

Natur og teknologi

 • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil.
 • Forbinde en plantes dele med deres hovedfunktioner, herunder blomst og frøsætning .
 • Kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen .
 • Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen.
 • Kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil.
 • Anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling.

Biologi

 • Anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytringer i forhold til deres placering i fødenet og tilpasning til levesteder.
 • Beskrive den biologiske betydning af energistrømme samt udvalgte kredsløb i forskellige økosystemer.
 • forklare den biologiske baggrund for udvalgte naturplejeindgreb og naturgenopretninger, herunder hensynet til biologisk mangfoldighed

Historie

 • Sammenligne nutidige levevilkår i Danmark med andre lande og diskutere de historiske årsager til forskellene.
 • Formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil.