Skoven som økosystem (7.- 10. klassetrin)

Fag: Biologi

Praktiske oplysninger
Varighed:
3 timer.
Sted: Bjørnager, Bjørnagervej 80, Landbrugsmuseet, Mosbjerg og Vandsted plantage, Hjørring.
Hvornår: Onsdage hele året.

Indhold og arbejdsform:
Vi starter med en tur rundt i skoven, hvor vi gennemgår:

 • Fotosyntese
 • Opbygning af organisk stof
 • Nedbrydning af organisk stof
 • Energistrømme
 • Dyr og planters tilpasning til forskellige levesteder
 • Nedbrydergruppen
 • Fødekæder
 • Fødenet
 • Kvælstofkredsløb
 • Kulstofkredsløb
 • Artsdiversitet
 • Succession

Der tilstræbes høj grad af elevaktivitet, så vi laver simple jordbundsprøver i de forskellige typer skov vi finder, og vi mærker og ser på forskelle på de forskellige træarter. Eleverne sammensætter et stort fødenet ud fra medbragte billeder af skovens levende organismer, og der afsluttes med en ”løbequiz” om fødekæder og fødenet.
Undervejs på turen vil der blive lejlighed til at indsamle jordbundsprøver til videre undersøgelser hjemme på skolen. Arbejdsformen er praktisk/eksperimenterende blandet med iagttagelse og erkendelse.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Perspektivering/Kommunikation.
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i turen til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.

Fælles mål

Perspektivering:

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i turen til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Kommunikation:

 • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.
 • Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
 • Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i biologi
 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser
 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden

Eksempel på læringsmål

 • Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold
 • Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder
 • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag
 • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
 • Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper
 • Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb
 • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer
 • Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation
 • Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof
 • Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb
 • Eleven har viden om biodiversitet
 • Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer