Redekasser og træfældning (3.-9. klassetrin)

Fag: Håndværk og design, Natur og teknologi samt Biologi

Praktiske oplysninger

Varighed: 3 – 4 timer
Sted: Vandsted plantage, Hjørring.
Hvornår: Onsdage hele året. (udenfor fuglenes ynglesæson)

Indhold og arbejdsform:

Indledningsvis vises hvordan man forsvarligt fælder et træ. Derefter laver eleverne redekasser af stammen. Undervejs vil vi også komme ind på artsdiversitet og mangfoldighed blandt fuglene. De færdige kasser tages med hjem til ophængning på skolen, i skoven eller hjemme hos eleverne. Eleverne vil få et lynkursus i hvordan man starter et bål nemt, hurtigt og forsvarligt i skovnære områder og der sluttes af med varme drikke. Arbejdsformen er praktisk.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Perspektivering:

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Håndværk – materialer: 
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Design: 
Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling                                             

Eksempel på læringsmål

 • Eleven har viden om biodiversitet
 • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
 • Eleven kan forklare hvorfor fugle bor i ”kasser”
 • Eleven kan skelne mellem trækfugle og standfugle
 • Eleven kan fortælle om fuglenes parringsspil
 • Eleven kan arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner
 • Eleven har viden om enkle håndværksmæssige arbejdsprocesser
 • Eleven har viden om sikker brug af værktøjer, redskaber, og materiale
 • Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion
 • Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer

Fagmål

Natur og teknologi:

 • Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende
 • Beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne
 • Redegøre for dyr, planter og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på Jorden
 • Kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker
 • Færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde
 • Planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
 • Vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper

 

Håndværk og design:

 • Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering
 • Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde
 • Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer
 • Formgive med personligt præg
 • Bruge omverdenen som inspirationskilde
 • Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion
 • Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel
 • Sætte ord på designprocessen
 • Formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal
 • Beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker
 • Vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj
 • Kende relevante fagudtryk
 • Kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav for værktøj og maskiner, stoffer og materialer i undervisningen
 • Bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger
 • Udvikle gode arbejdsvaner
 • Medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen.
 • Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed
 • Præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund