Hvad er en mose? (3. - 10. klassetrin)

Fag : Natur og teknologi, biologi, historie, geografi

Praktisk information
Varighed : 4 timer (3 timer + transporttid til og fra mosen.)
Sted : Landbrugsmuseet, Mosbjerg (Måstrup Mose)
Hvornår : Tirsdage og onsdage hele året

Indhold og mål : På en tur rundt i mosen undersøges biotopens plante-, dyre- og fugleliv samt mosedannelsen. Herudover arbejdes praktisk med stedets kulturhistorie i form af tørvegravning og træfældning.

Primært kompetenceområde og læringsmål:

Perspektivering :
Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Historiebrug
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Indhold og arbejdsform:
Hvad er en mose? Hvad finder jeg der? Hvordan graver man tørv?
Landskabsdannelsen, samt plante-, fugle- og dyrelivet undersøges.
Der graves tørv og fældes træer. Arbejdsformen er primært eksperimenterende.

Trinmål Natur og teknologi

 • Kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse
 • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil
 • Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
 • Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser
 • Give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift, landbrug og fredning
 • Kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil
 • Beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendelse til forskellige tider

 Trinmål Biologi

 • Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur
 • Give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed
 • Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold
 • Kende eksempler på naturhistoriske fortællinger, som har udvidet menneskets erkendelse